DCC กำไรโต 39% เตรียมเทนเดอร์ RCI ราคา 3.90 บาทถอนออกตลาด

HoonSmart.com>> “ไดนาสตี้ เซรามิค” กำไรปี 63 จำนวน 1,585 ล้านบาท เติบโต 38.64% บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.044 บาท ขึ้น XD 5 เม.ย.64 จ่ายเงิน 27 เม.ย. มีแผนนำหุ้น RCI ออกจากตลาดหลักทรัพย์ เตรียมเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ 8.13% ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค (DCC) เปิดเผยผลประกอบการงวดปี 2563 สิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 กำไรสุทธิ 1,585.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.202 บาท เติบโต 38.64% จากงวดปีก่อนกำไรสุทธิ 972.79 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.139 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท คิดเป็นสัดส่วน 85% ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม โดยได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินไปแล้วในปี 2563 หุ้นละ 0.121 บาท คงเหลือจ่ายเงินสดปันผลงวดสุดท้ายสำหรับไตรมาส 4/2563 อีกหุ้นละ 0.044 บาท เป็นเงิน 360.8 ล้านบาท กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 เม.ย.2564 ขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 5 เม.ย.2564 และจ่ายเงิน 27 เม.ย.2564

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติเข้าทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดย ณ ปัจจุบัน โครงสร้างการถือหุ้นของ RCI ประกอบด้วยบริษัทฯ ถือหุ้นใน RCI คิดเป็น 91.87% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RCI และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 8.13%

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อขจัดประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ RCI เนื่องด้วย DCC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RCI ประกอบธุร กิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นกระเบื้องผนังชนิดต่างๆ เช่นเดียวกันกับ RCI รวมถึงปัจจุบันทั้งสองบริษัทมิได้มีการดำเนินงานที่แยกจากกันและอิสระต่อกัน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน สำนักงานร่วมกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อและเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ RCI ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท อนึ่ง ราคาเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สินหรือราคาหุ้นของ RCI หรือเหตุอื่นใดส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น RCI อนุมัติการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวยหุ้นทั้งหมดและต้องไม่มีผู้คัดค้านเกิน 10%