EDGBASTON INVESTMENT ตัดขายหุ้น SAT กว่า 0.0737% ยังถือ 4.9405%

HoonSmart.com>> EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS ตัดขายหุ้น SAT จำนวน 3.13 แสนหุ้น สัดส่วน 0.0737% เหลือถือหุ้น 4.9405%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย EDGBASTON INVESTMENT PARTNERS LLP จำหน่ายหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 256 จำนวน 313,600 หุ้น หรือ 0.0737% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 21,006,800 หรือ 4.9405% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น SAT ณ เวลา 10.14 น. อยู่ที่ราคา 17.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +1.18% มูลค่าการซื้อขาย 5.21 ล้านบาท