ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์โดยลูกค้าไม่ได้สั่ง 121 รายการ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “พรเทพ กิตติรุ่งโรจน์” ขณะกระทำผิดสังกัดบล.กรุงศรี เป็นเวลา 6 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ฐานตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่งรวม 121 รายการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2562 นายพรเทพตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง รวมจำนวน 121 รายการ

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2564

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดโทษ ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบบัญชีซื้อขายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้ามาซื้อขายโดยที่ไม่ทราบ รวมถึงหมั่นตรวจสอบเอกสารยืนยันการซื้อขายเป็นประจำ โดยเอกสารดังกล่าวต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์โดยเร็ว ส่วนผู้แนะนำการลงทุนต้องไม่ตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน ไม่ว่าผู้ลงทุนจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม