บลจ.เกียรตินาคินภัทรออกกองทุนเน้นธีมหุ้นเติบโต ตามกระแสเปลี่ยนแปลงโลก

HoonSmart.com>> บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายกองทุน “เคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED” เน้นกลยุทธ์ลงทุนหุ้นที่เติบโตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก เสนอขาย 1-8 ก.พ.64

ยุทธพล ลาภละมูล

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-8 ก.พ.2564 บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED (KKP G-THEME-H) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ แบบ Fund of Funds ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป

สำหรับตัวอย่างกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ จะลงทุนตามแนวคิดการลงทุน (Thematic Investment) หรือลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trends) ของโลก โดยกองทุนมีตัวอย่างเป้าหมายและแนวทางการลงทุน (ณ เดือนม.ค.2564 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ในหลากหลายธีมที่โดดเด่นและเป็นธีมระยะยาว 3-5 ปี เช่น การอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ๆ (New Consumers) แกนหลักของระบบเทคโนโลยี (Tech Backbone) การดูแลสุขภาพ (Healthcare) ความแข็งแกร่งของธุรกิจคุณภาพดี (Quality) การทวนกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันเพื่ออำนาจสูงสุด(Deglobalization and race to supremacy) ทางเลือกอื่น ๆ ในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจาก “สกุลเงิน” (Alternative store of value) สิ่งแวดล้อม (Environment)

การคัดสรรธีมอยู่ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ได้รับจากทีมนักวิเคราะห์การลงทุนที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งก็คือของบล.เกียรตินาคินภัทร ทำให้กองทุน KKP G-THEME-H ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากธีมหรือเทรนด์ในระยะยาว โดยกระจายความเสี่ยงไม่ได้เจาะจงเพียงแนวใดแนวหนึ่ง

ทั้งนี้ กองทุน KKP G-THEME-H จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุน

นายยุทธพล กล่าวว่า สำหรับมุมมองการลงทุน เป็นที่น่าสังเกตว่า การลงทุนแบบ Thematic Investment ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก กลายเป็นแนวทางการลงทุนที่ถูกกล่าวถึงและนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนที่แพร่หลายมากขึ้นในต่างประเทศ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่เพียง ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ยังส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคในรูปแบบใหม่ๆ (New Consumers Trend) อีกทั้งก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การรณรงค์และสนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) อีกด้วย

นอกจากนี้ การปิดเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังคงมีต่อเนื่องไปในระยะยาว แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองว่าการลงทุนตามแนวคิดดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาวและสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ของโลก จึงนำเสนอกองทุน KKP G-THEME-H แก่นักลงทุนไทยเพื่อประกอบการจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายและรองรับการเติบโตในระยะยาวมากขึ้น