ก.ล.ต.กล่าวโทษ 3 รายต่อปอศ.ฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไม่ได้รับใบอนุญาต

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 ราย “บริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) บลน.บรอดเกท (ประเทศไทย) พร้อม “อีแอน เฟรดดริก แม็คอินไทร์” เอ็มดีทั้งสองบริษัท ต่อปอศ. ฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแส และต่อมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมพบว่าบริษัท ดีเวียร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และนายอีแอน เฟรดดริก แม็คอินไทร์ มีพฤติกรรมร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยพบการให้คำแนะนำลูกค้าเพื่อให้ลงทุนในหลักทรัพย์ การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า บัญชีรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย เอกสารการนัดพบลูกค้า บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ และรายการค่าธรรมเนียมการลงทุน โดยพบว่า บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) บรอดเกท (ประเทศไทย) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนโดยการยินยอมให้ใช้ชื่อและอีเมลของบริษัทในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าว

การกระทำของบุคคล 3 ราย ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 90 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 289 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อ ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2237-7535 เพื่อให้สอบสวนและดำเนินคดีต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบ และลงทุนเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำการชักชวนให้ลงทุนว่าได้รับอนุญาตให้บริการในตลาดทุนหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ภายใต้หัวข้อ SEC Check First และแจ้งเบาะแสไปยัง SEC Help Center โทร. 1207 หรือ [email protected] เพื่อการตรวจสอบต่อไป