“อภิชัย สกุลสุรียเดช” ตัดขาย COMAN กว่า 1.49% เหลือ 24.52%

HoonSmart.com>> “อภิชัย สกุลสุรียเดช” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ COMAN ตัดขายหุ้นออกกว่า 1.49% เหลือถือหุ้น 24.52%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย อภิชัย สกุลสุรียเดช จำหน่ายหุ้นของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2564 จำนวน หุ้น 2,001,400 หุ้น คิดเป็น 1.4935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 32,864,500 หุ้น คิดเป็น 24.5257% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง 26.02% ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 ส.ค.2563

ก่อนหน้านี้นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ผู้ถือหุ้นใหญ่ COMAN ได้ขายหุ้นบิ๊กล็อต 25.63% ให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือเฮียม้อ เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE)

อ่านข่าว
 

โควิด-19 พ่นพิษใส่ COMAN เหตุ ” สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ” จำตัดใจขายหุ้น