BH ระมัดระวังธุรกรรม PRINC เลี่ยงขัดผลประโยชน์หลังผถห.ใหญ่เดียวกัน

HoonSmart.com>> “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” ยัน “สาธิต วิทยากร” ถือหุ้นใหญ่บริษัทและ PRINC ไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เหตุไม่เข้าร่วมบริหารและนั่งกรรมการ พร้อมระมัดระวังการทำรายการระหว่างกัน เลี่ยงขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) แจ้งว่าตามที่นายสาธิต วิทยากร ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัทจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 142.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.94% ซึ่งนับเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ขณะที่นายสาธิต ยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น

อย่างไรก็ตามนายสาธิต ได้ยืนยันกับบริษัทว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการ หรือมีส่วนร่วมใด ๆ ในการบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทยืนยันว่าปัจจุบันนายสาธิต ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทถือว่านายสาธิต และ PRINC เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะระมัดระวังให้การทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี) มีลักษณะเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีในรายการนั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์

 
อ่านข่าว

PRINC เร่งใหญ่ เพิ่มทุน 10% ทุกปี ปีหน้าพลิกกำไร ปี 66 รายได้ 5 พันลบ.