DRT ชี้ภาวะไม่เอื้อขายหุ้นซื้อคืนในตลาด ชงผถห.ลดทุน 92 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> บอร์ดผลิตภัณฑ์ตราเพชร ไฟเขียวลดทุนจดทะเบียน ตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย 92 ล้านหุ้น ชี้หนี้สินไม่มาก ทุนเหลือพอดำเนินธุรกิจในอนาคต ด้านตลาดหุ้นไม่เอื้อ หวั่นขายคืนในตลาดหลักทรัพย์กระทบราคาหุ้นรุนแรง

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีหนี้สินไม่มาก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทุนที่เหลือน่าจะเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต ประกอบกับภาวะการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย การขายหุ้นกลับไปในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีผลกระทบกับราคาหุ้นอย่างรุนแรงได้

ทั้ง นี้บริษัทฯจะกำหนดเรื่องการลดทุนเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (ประจำปี 2564) เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามเหตุผลที่เรียนมาข้างต้น

ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 92,928,700 หุ้น และได้กำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนดังกล่าวระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2563-31 ธ.ค.2563 นั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้มีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนแต่อย่างใด หลังคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ เมื่อ 23 มี.ค.2563 ให้บริษัทฯ จัดทำโครงการหุ้นซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน 517 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกิน 9.92% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด