บอร์ด MFC ตั้ง “ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์” นั่งเอ็มดี

HoonSmart.com>> บอร์ดบลจ.เอ็มเอฟซี แต่งตั้ง “ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์” รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้นไป