AOT ต่อเวลาช่วยเหลือผู้ประกอบการ-สายการบินอีก 6 เดือน

HoonSmart.com>> บอร์ดทอท. เคาะขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบและสายการบิน เลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่างๆ สนามบินทั้ง 6 แห่งอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 ม.ค2564 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าบริการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินให้ยังคงสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

สาเหตุเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการและสายการบินยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการอนุมัติให้ 1. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม ดังนี้ สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

2. ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)เพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 18 เดือน

สำหรับงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.2563 ให้ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระออกไปอีก 6 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 12 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิการขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือถึง ทอท. เพื่อร้องขอรับสิทธิดังกล่าว

3. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1 และ 2 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง โดยขยายเวลาชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการ สำหรับงวดครบกำหนดตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.2563 และเลื่อนการชำระค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.2563 จากเดิมที่ให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกติ เป็นให้ขยายระยะเวลาการชำระของแต่ละงวดออกไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน จากวันครบกำหนดชำระตามระยะเวลาปกตินั้น