SGP แจงบิ๊กล็อต 25% “วรวิทย์ วีรบวรพงศ์” โอนให้โฮลดิ้งถือไม่ต้องเทนเดอร์

HoonSmart.com>> “สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์” แจงบิ๊กล็อตหุ้น SGP สัดส่วน 25% “วรวิทย์ วีรบวรพงศ์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ โอนให้บริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้น 100% ถือหุ้นแทน ราคา 11.60 บาทต่อหุ้น ไม่เข้าข่ายต้องทำเทนเดอร์

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ชี้แจงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถามบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวน 25% ของทุนชำระแล้วว่า เป็นการทำรายการของนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนระยะยาว โดยนายวรวิทย์ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 39.60% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิม

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ จะโอนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ทางตรงในบริษัท 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทให้กับบริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท โฮลดิ้งที่นายวรวิทย์ ถือหุ้นทางตรง 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง ถือหุ้น 25% เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทยังคงมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (ultimate shareholder) คือ นายวรวิทย์ เช่นเดิม อีกทั้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ด้านตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หุ้นของ SGP ตั้งแต่เวลา 11.45 น. วันที่ 20 ม.ค.2564 หลังชี้แจงรายการบิ๊กล็อต จากช่วงเช้าตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10:07 หลังปรากฎรายการบิ๊กล็อต 25% โดยรายการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SGP ต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ SGP ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริง

ด้านหุ้น SGP มีรายการบิ๊กล็อตเช้านี้ จำนวน 459.47 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.60 บาท มูลค่าการซื้อขาย 5,329.85 ล้านบาท

ณ เวลา 12.20 น. หุ้น SGP อยู่ที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.86% มูลค่าการซื้อขาย 5,428.41 ล้านบาท