SAWAD ชงผู้ถือหุ้น 17 ก.พ. อนุมัติ ‘ออมสิน-โนเบิล’ ร่วมทุน

HoonSmart.com>>บอร์ดศรีสวัสดิ์ฯ อนุมัติให้ธนาคารออมสินร่วมทุนบริษัทเงินสดทำใจ 49% โนเบิลฯ ลงขัน 300 ล้านบาท ถือหุ้น 20% บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 17 ก.พ.นี้

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 อนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัทเงินสดทันใจ (FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,300.5 ล้านบาท และซื้อหุ้นเดิมไม่เกิน 198.9 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 306 บาท ธนาคารออมสินจะถือหุ้นไม่เกิน 49% และบริษัทจะถือหุ้นไม่ต่ำกว่า49%

นอกจากนี้บอร์ดยังอนุมัติให้ทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ( NOBLE) ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี (SWP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 85%และดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เป็นสำคัญ โดย NOBLE ประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนด้วย 300 ล้านบาท เพื่อถือหุ้น 20% และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในหมวดที่ 7 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ข้อ 38(2)(ข) และข้อ 38(2)(ค) เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอแก้ไขตามเอกสารแนบ

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่17 ก.พ. 2564เ วลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวสัดิ์ เพื่อพิจารณาวาระการประชุม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record date) ในวันที่ 29 ม.ค. 2564