CHO จับมือ”เอเชีย แค็บ” ร่วมพัฒนา CABB แท็กซี่ไฟฟ้า

HoonSmart.com>> “ช ทวี” ลงนามความร่วมมือ “เอเชีย แค็บ” วิจัยและพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ พร้อมเปิดบริการแท็กซี่ไฟฟ้าในไทยปี 65 และส่งออกต่างประเทศปี 66 ตั้งเป้า 5,000 คันต่อปี

สมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด และ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัย และพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ

บริษัท ช ทวี (CHO) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนารถ ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบกับ บริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด (เอเชีย แค็บ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อวิจัยและพัฒนา ASIA CAB ไฟฟ้าต้นแบบ

“เอเชีย แค็บ” เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ผลิตรถลอนดอนแท็กซี่ในนาม CABB Taxi สัญชาติไทย ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ CHO เป็นคู่สัญญารับทําการพัฒนารถลอนดอนแท็กซี่ เพื่อเปลี่ยนจากระบบเครื่องยนต์สันดาปเป็นระบบไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน( PEV) พร้อมให้บริการในไทยในปี 2565 และ ช ทวี จะเป็นผู้ศึกษาตลาดเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศภายในปี 2566 โดยเริ่มจากประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยขวา ASIA CAB ตั้งเป้าผลิตและส่งออก ประมาณ 5,000 คันต่อปี

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้แจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน