ก.ล.ต.ปรับปรุงพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ สร้างความยืดหยุ่นบจ.จัดทำ-นำส่งงบการเงิน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อสร้างความยืดหยุ่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ก.ล.ต.เตรียมเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน โดยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ ก.ล.ต. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงรูปแบบ ความถี่ และระยะเวลาในการจัดทำและนำส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ก.ล.ต. ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียน แต่เห็นว่ามีความจำเป็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทยในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมาจากผลการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ตลาดทุนในต่างประเทศหลายแห่งได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน ทั้งในด้านความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้อง และทันเวลา

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=686 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564