PTT-IRPC ผลิตวัตถุดิบการแพทย์ ขายปี 65 เพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย

HoonSmart.com>>”ปตท.” จับมือ “ไออาร์พีซี” ศึกษาการผลิตผ้า Melt Blown ของคนไทยเป็นแห่งแรก วัตถุดิบหลัก ผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย (PPE) หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ แผ่นกรองอากาศ และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) วัตถุดิบถุงมือทางการแพทย์  ลดนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถแข่งขัน อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยให้ทัดเทียมสากล สนับสนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน คาดจะเริ่มจำหน่ายได้ในปี 2565 และ 2568

วันนี้ (11 ม.ค. 2564) นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. (PTT) และกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาการลงทุนในธุรกิจ Melt Blown และธุรกิจ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี โดย นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และบริษัท ปตท. โดย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย)

นายกฤษณ์ อิ่มแสง กล่าวว่า เรื่องสุขอนามัยมีความสำคัญ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสังคมและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงจำเป็น และยังมีโอกาสในการพัฒนาสูง กลุ่ม ปตท. มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ ความร่วมมือในการผลิตผ้า Melt Blown และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณสุข ระหว่าง ปตท. และ ไออาร์พีซี เป็นอีกก้าวที่สำคัญจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจ Life Science ซึ่งเป็น New S-Curve ของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ของอาเซียน ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี กล่าวว่า ไออาร์พีซี เล็งเห็นโอกาสจากสถานการณ์ New Normal และมีกลยุทธ์มุ่งสู่การเติบโตไปยังธุรกิจปิโตรเคมีปลายน้ำให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Smart Material โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายห่วงโซ่อุปทานธุรกิจปิโตรเคมีของบริษัทฯ

“โครงการนี้นับเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ของ ไออาร์พีซี ในการมุ่งเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและงานวิจัย-พัฒนา (R&D) นอกจากนี้ยังขยายผลการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ไออาร์พีซี กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโครงการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย”นายชวลิตกล่าว

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ ไออาร์พีซี และกลุ่ม ปตท. ที่จะผลิตผ้า Melt Blown ของคนไทยเป็นแห่งแรก ลดการพึ่งพาการนำเข้า เพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศ  คุณสมบัติของผ้า Melt Blown เป็นผ้าที่มีเส้นใยขนาดเล็กและละเอียดในระดับนาโนเมตร-ไมโครเมตร นิยมในการนำไปทำชั้นกรองในหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 หน้ากากทางการแพทย์ ชุดกาวน์ และแผ่นกรองต่างๆ ในส่วนของ NBL นั้น เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตถุงมือไนไตร มีความทนทานต่อสารเคมีและตัวทำละลายต่างๆ มากกว่า โดยไม่เกิดอาการระคายเคืองจากโปรตีนที่เกิดจากยางพารา จึงเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น

ไออาร์พีซี เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในวันนี้ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ กล่าวว่า ความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่วนใหญ่ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งที่บางครั้งมีวัตถุดิบ ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ จึงเร่งพัฒนาธุรกิจด้าน Life Science ให้เป็น New S-Curve ของ ปตท. และประเทศไทย

ความร่วมมือศึกษาการลงทุนร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี ครั้งนี้ ปตท. จะใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารจัดการโครงการ และเงินทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตผ้า Melt Blown และ Nitrile Butadiene Latex ภายในประเทศไทย รวมถึงการร่วมมือกันในการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ทั้งสององค์กรมีมาใช้เพื่อให้โครงการ เกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการนำเข้า ทำให้คนไทยได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สำหรับโรงงานผลิตผ้า Melt Blown และ Nitrile Butadiene Latex (NBL) นี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองในพื้นที่ของ ไออาร์พีซี คาดหวังว่าจะสามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี 2565 และ 2568 ตามลำดับ