บอร์ด JTS ไฟเขียวปล่อยกู้ JAS วงเงิน 352 ลบ. ดอกเบี้ย 5.25%

HoonSmart.com>> บอร์ด “จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์” ไฟเขียวปล่อยกู้ JAS วงเงิน 325 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี ระยะเวลากู้ 1 ปี ต่อได้อีก 1 ปี

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินในวงเงิน 325 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย MLR ปัจจุบัน 5.25% ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ยืมเงิน 1 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 359.12 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ปัจจุบัน JAS ถือหุ้นบริษัททางตรง 32.80% และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 9.06% และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถือหุ้นบริษัท 9.05% รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับ 50.91%

สำหรับแหล่งเงินทุนที่บริษัทได้นำมาให้กู้ยืมแก่ JAS มาจากเงินฝากและเงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฝากไว้กับสถาบันการเงินและเงินให้กู้เดิมที่ได้รับชำระคืนจาก JAS จำนวนรวม 327.50 ล้านบาทในเดือนม.ค.และก.พ.2564 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่ JAS แล้ว บริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการให้กู้ยืมเงิน รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 ก.พ.2564 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุม ณ สถานที่จัดประชุมของบริษัทฯ ตามปกติได้

ด้านบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ