ก.ล.ต.จัดทำประมวลจริยธรรมวางหลักเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น (hearing) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการและประชาชน นั้น

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดที่ผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามที่กำหนดในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=685 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564