บลจ.อเบอร์ดีนฯ ตัดขายหุ้น KCAR กว่า 0.16% ยังถือ 4.84%

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) ตัดขายหุ้น KCAR กว่า 4 แสนหุ้น สัดส่วน 0.16% ยังถือหุ้นในพอร์ต 4.84%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 400,800 หุ้น หรือ 0.1603% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 12,099,600 หุ้น หรือ 4.8398% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น KCAR ปิดตลาด 6 ม.ค.2564 ที่ราคา 9.00 บาท -0.05 บาท หรือ -0.55% มูลค่าการซื้อขาย 777,160 บาท