ก.ล.ต.เคาะเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษปี 64 รับรัฐกระตุ้นศก.บริโภคในปท.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 12 ก.พ.และ 24 ก.ย.64 และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 25 ต.ค. เป็น 22 ต.ค.ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี