LUXF เผยโควิดลากยาวผู้เช่ารร.ซิกส์เซ้นส์ เกาะยาว ของดชำระค่าเช่าคงที่

HoonSmart.com>> บลจ.ธนชาต ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ เกาะติดสถานการณ์เหตุสุดวิสัย หลังผู้เช่าทรัพย์สินโรงแรมซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ถูกผลกระทบโควิดต่อเนื่อง ขอใช้สิทธงดเว้นชำระค่าเช่าคงที่เดือนต.ค.-ธ.ค.63

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต แจ้งว่า ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ซึ่งเป็นการรับโอนการจัดการกองทุนรวมจากบลจ.ทหารไทย ตามมติที่ประชุมถือหน่วยลงทุนสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 ได้รับแจ้งข้อมูลจากบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด (เอสแอลเอช) ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ได้แก่ โครงการโรงแรมซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง

แม้ว่าผลประกอบการของโรงแรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีผลให้เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมไม่มีผลใช้บังคับสำหรับการชำระค่าเช่าในเดือนก.ย.2563 เอสแอลเอช ผู้เช่าจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนกำหนดการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าสำหรับค่าเช่าที่เกิดขึ้นในเดือนก.ย.2563 โดยจะไปชำระพร้อมกับค่าเช่าค้างชำระจำนวนอื่นใดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยจะชำระในสิ้นปี 2563 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งว่า สำหรับค่าเช่าที่เกิดขึ้นในเดือนก.ย.2563 บริษัทจัดการได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วโดยเป็นการรับชำระค่าเช่าล่วงหน้าตั้งแต่งวดเดือนมี.ค.2563 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 จนถึงปัจจุบันส่งผลให้เหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมยังมีอยู่ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับสำหรับการชำระค่าเช่าในเดือนต.ค. พ.ย.และธ.ค.2563

ทั้งนี้ กองทุนรวมจะติดตามสถานการณ์ของเหตุสุดวิสัย รวมถึงจะแจ้งความคืบหน้าในการเจรจากำหนดข้อตกลงกับทางโรงแรมในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ รายได้และค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เงื่อนไขเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมมีผลใช้บังคับและดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบถึงสถาณการณ์เป็นระยะต่อไป

อ่านข่าว

กองทุน LUXF ไม่เก็บค่าเช่าทรัพย์สิน พิษโควิด-19 กระทบโรงแรม