กองทุน LUXF ไม่เก็บค่าเช่าทรัพย์สิน พิษโควิด-19 กระทบโรงแรม

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทย ในฐานะผู้บริหารกองทุนอสังหาฯ LUXFอนุมัติเอสแอลเอชฯ งดเว้นชำระค่าเช่าคงที่ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าโรงแรม เหตุสุดวิสัยโควิด-19 ระบาด กระทบนักท่องเที่ยวเข้าไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ได้รับแจ้งจากบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนได้แก่ โครงการโรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย (Six Senses Yao Noi) ตั้งอยู่บน เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (โรงแรม) เพื่อขอใช้สิทธิในการงดเว้นการชำระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยตามสัญญาเช่าโรงแรมสำหรับการชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค.2563 จนถึงปัจจุบันจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงทำให้ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ในครั้งนี้

บริษัทจัดการจึงได้มีมติคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 อนุมัติให้เอสแอลเอชใช้สิทธิตามสัญญาเช่าดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการหารือร่วมกับเอสแอลเอชเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมรวมถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์อยู่เสมอต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวการณ์ในครั้งนี้

สำหรับราคาหน่วยลงทุน LUXF ปิดตลาดที่ 6.95 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 35,440 บาท