“ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” ซื้อ GEL เพิ่มขยับถือ 5.02%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ของ GEL ซื้อหุ้นเพิ่ม 0.04% ขยับถือหุ้น 5.02%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ได้มาหุ้นของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561 จำนวน 2,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือจำนวน 271,062,000 หุ้น คิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้างผู้ถือหุ้น GEL ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 21 มี.ค.2561 นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 212,700,000 หุ้น หรือ 3.94%