“ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” ขายหุ้น TIC ออก 8.638% เหลือ 4.128%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล” ขายหุ้น TIC สัดส่วน 8.638% เหลือถือหุ้น 4.128%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยประกันภัย (TIC) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2561 จำนวน 2,029,900 หุ้น คิดเป็น -8.638% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือจำนวน 970,000 หุ้น คิดเป็น 4.128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้างผู้ถือหุ้น TIC ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 23 พ.ค.2561 นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 2,968,000 หุ้น หรือ 12.63%