TWPC สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว 

TWPC สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว 

บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC )  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน เสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”

โดยมี ธนะชาติ เหล่าศิริพงศ์ AVP, Specialty Business and Corporate Development บริษัท ไทยวา  (TWPC)  ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Biodegradable for single-use replacement and additives for Improving performance of Biodegradable product” เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี