SPA ปิดบริการชั่วคราว 40 สาขาในกรุงเทพฯ-พัทยาสกัดโควิด

HoonSmart.com>> “สยามเวลเนสกรุ๊ป” ปิดบริการนวดเพื่อสุขภาพชั่วคราว 36 สาขาในกรุงเทพฯ และ 4 สาขาในพัทยา ตามคำสั่ง ตั้งแต่ 2 ม.ค.64 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) แจ้งการหยุดให้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในกรุงเทพฯ จํานวน 36 สาขา และเมืองพัทยา 4 สาขา เป็นการชั่วคราว โดยคําแนะนําของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขณะนี้กรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีการประกาศปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และสปาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

บริษัทซึ่งถือเป็นสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจึงมีความจําเป็นต้องหยุดให้บริการ ระรินจินดา เวลเนส สปา เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา บ้านสวน มาสสาจ สเตรช มี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์และ Dr. Spiller ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมท้งัสิ้นจํานวน 40 สาขา ตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยระงับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งถือเป็นความผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมร่วมกัน