ก.ล.ต.ตั้ง “อาชินี ปัทมะสุคนธ์” นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. แต่งตั้ง “อาชินี ปัทมะสุคนธ์” นั่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน ดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีผล 1 ม.ค.64

อาชินี ปัทมะสุคนธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป