Block Trade คืออะไร

Block Trade คืออะไร
Block Trade คือ วิธีการซื้อขาย Single Stock Futures ที่โบรกเกอร์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับลูกค้า ในการซื้อขาย Single Stock Futures (ไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Long หรือ Short) ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง แล้วจึงบันทึกรายการซื้อขายแบบ Put Through เข้ามาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงทำให้ลูกค้าได้ใช้ Leverage ของ Single Stock Futures ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องทั้งการเข้าซื้อ และการขายคืน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ Single Stock Futures บนกระดาน

มูลค่าซื้อ/ขาย ขั้นต่ำ
มูลค่าสัญญาขั้นต่ำ 1,000,000 บาท /Underlying/ครั้ง
หากมูลค่าตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ตลาดกำหนดมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000,000 บาท จะต้องเพิ่มจำนวนสัญญาขึ้นให้ได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
6% ต่อปี ตามจำนวนวันที่ถือครองจริง (คิดขั้นต่ำ 5 วัน)

การคำนวณดอกเบี้ย
1. เมื่อเปิดสถานะ บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยในอัตรา 4% จากวันที่เปิดสถานะ ถึงวันที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมดอายุ และหักดอกเบี้ยไว้จากราคาเปิดสถานะ
1.1 การเปิด Long Position ราคา SSF จะเท่ากับราคา Underlying บวกดอกเบี้ย
1.2 การเปิด Short Position ราคา SSF จะเท่ากับราคา Underlying หักดอกเบี้ย
2. เมื่อปิดสถานะ บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยในอัตรา 6% จากจำนวนวันที่ถือครองจริง และ
2.1 ในกรณีที่ดอกเบี้ยที่หักไว้ในวันเปิดสถานะ มากกว่าดอกเบี้ยที่คำนวณได้จากการถือครองจริงบริษัทฯ จะคืนดอกเบี้ยให้โดยบวกเข้าไปในราคาปิดสถานะ
2.2 ในกรณีที่ดอกเบี้ยที่หักไว้ในวันเปิดสถานะ น้อยกว่าดอกเบี้ยที่คำนวณได้จากการถือครองจริง บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มโดยหักจากราคาปิดสถานะ
การคำนวณดอกเบี้ย Block Trade จะคำนวณถึงทศนิยม 5 หลัก และปัดเศษในหลักที่ 6

วิธีการสั่งซื้อขาย
1. ลูกค้าต้องมีบัญชี TFEX
2. สั่งซื้อ/ขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด โดยดูราคาตลาด และสภาพคล่องของหุ้นที่เป็น Underlying เป็นหลัก
3. เมื่อคำสั่งซื้อ/ขาย หุ้นถูกจับคู่เรียบร้อย จะต้องเปิดสถานะ Futures ภายในวันเดียวกันก่อนตลาด TFEX ปิด หรือ หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถทำให้เสร็จภายในวันเดียวกันได้ ให้ทำรายการภายใน 12.30 น. ของวันทำการถัดไป

Commission
คำนวณเหมือนกับ Single Stock Futures ตามปกติ ประกอบด้วย
1. อัตราค่าคอมมิสชั่นปกติ 0.10% ของมูลค่าสัญญา
2. ค่าธรรมเนียมตลาด TFEX
@ ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา น้อยกว่า 100 Trading Fee สัญญาละ 0.50 บาท
@ ราคาฟิวเจอร์สต่อสัญญา มากกว่า 100 Trading Fee สัญญาละ 5 บาท
3. ค่าคอมมิสชั่นและค่าธรรมเนียมต้องบวก VAT 7%

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
https://www.kgieworld.co.th/th/futures/single-stock-block-trade.asp