บลจ.กรุงศรีตั้ง “สุภาพร ลีนะบรรจง” นั่ง MD

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ดัน สุภาพร ลีนะบรรจง” ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้ง “ศิระ คล่องวิชา” รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

สุภาพร ลีนะบรรจง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการหองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน  2 ราย ประกอบด้วย นางสุภาพร  ลีนะบรรจง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้แต่งตั้ง นายศิระ  คล่องวิชา  ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน   โดยจะมีผลหลังจากนางสุภาพรได้รับความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันนางสุภาพร รักษาการกรรมการผู้จดการ ตั้งแต่ 9 ก.ค.2563 หลังจากน.ส.ศิริพร สินาเจริญ ลาออก