“ชนน วังตาล” ตัดขายหุ้น META กว่า 0.37% เหลือถือ 4.70%

HoonSmart.com>> “ชนน วังตาล” ตัดขายหุ้น “เมตะ คอร์ปอเรชั่น” สัดส่วน 0.37% เหลือถือหุ้นในมือ 4.70%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชนน วังตาล รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 0.3725% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 4.7053% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ