ก.ล.ต.กล่าวโทษ 4 รายต่อปอศ.กรณีปั่นหุ้น ACD ส่งต่อปปง.เชือด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 4 ราย “ธนเดช ศรีณรงค์ ชื่อเดิม พรหมกรรณ ศรีณรงค์-ณฤดี เขียวยิ่ง-นิธิศ ศิลมัฐ-วิญญู อำนวยสมบัติ” ต่อปอศ. กรณีสร้างราคาและปริมาณหุ้น ACD ปัจจุบันชื่อ กรีน รีซอร์สเซส (GREEN) พร้อมส่งปปง.ดำเนินการต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีสภาพการซื้อขายหุ้นบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ (ACD) ที่ผิดไปจากสภาพปกติ ในช่วงปลายปี 2557 อันเนื่องมาจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มหนึ่ง และจากการตรวจสอบเพิ่มเติม ก.ล.ต. พบพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า ในวันที่ 7 และ 17 พฤศจิกายน 2557 นายธนเดช ศรีณรงค์ชื่อเดิมพรหมกรรณ ศรีณรงค์ นางณฤดี เขียวยิ่ง นายนิธิศ ศิลมัฐและนายวิญญู อำนวยสมบัติ ได้ตกลงหรือร่วมรู้เห็นกันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ACD ในลักษณะที่เป็นการสร้างราคาและปริมาณโดยผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการอำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณ ทำให้สภาพการซื้อขายหุ้น ACD ผิดไปจากปกติ

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) โดยมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ยังบัญญัติให้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอยู่ตามมาตรา 244/3 และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่ออีกด้วย เนื่องจากความผิดฐานสร้างราคาและปริมาณหลักทรัพย์เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ