“ประยูร อัสสกาญจน์” ตัดขายหุ้น GSC 12.80% ยังถือ 51.2%

HoonSmart.com>> “ประยูร อัสสกาญจน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่ “โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” ขายหุ้น GSC ออก 12.80% ยังถือในมือ 51.2%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ประยูร อัสสกาญจน์ รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จำนวน 12.8009% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 51.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นายประยูร อัสสกาญจน์ ได้เข้าซื้อกิจการ GSC ถือหุ้น 64% และทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการตามเกณฑ์เมื่อ 7 ส.ค.2563

หุ้น GSC ปิดตลาด 28 ธ.ค.2563 ที่ราคา 1.16 บาท -0.01 บาท หรือ -0.85% มูลค่าการซื้อขาย 805,890 บาท