TRUBB ล้มซื้อกิจการ Phoenix ผู้ผลิตถุงมือยาง ไม่กระทบแผนธุรกิจ

HoonSmart.com>> “ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป” ยกเลิกแผนเทคโอเวอร์กิจการ “ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์” ผู้ผลิตถุงมือยาง หลังดีลดิริเจ้นท์ขาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้น ยันไม่กระทบแผนดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (Phoenix) มูลค่าลงทุน 150 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้านบัญชีและกฎหมายของบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ โดยมีความเห็นว่าข้อมูลที่สำคัญยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น รายการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นไม่กระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากแผนการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีความเหมาะสมด้วย เช่น สถานะบริษัทที่เข้าลงทุน ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการจะใช้ในการลงทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติยกเลิกวาระการพิจารณาซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางที่เช่าโรงงานและเครื่องจักรของ TRUBB ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ธ.ค.2563

นอกจากนี้มีวาระนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนังกงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ (ESOP) และให้กรรมการของ TRUBB รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่า 5% ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ TRUBB มีแผนนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศในครึ่งหลังของปี 2564

อ่านข่าว

TRUBB ทุ่ม 150 ลบ. เทคฯ ผู้ผลิตถุงมือยาง ดันบ.ย่อยเข้าตลาดปี 64