ก.ล.ต.ลงโทษ 3 อดีตพนักงาน TMB หลอกขายกองทุนลูกค้า

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ของแบงก์ทหารไทย  วัชรี สว่างแจ้ง-ปิยะ ดวงผดุง  ห้ามทำงานในตลาดทุน นานกว่า 2 ปี และ 1 ปีเศษ  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนนายกัญจน์พงศ์ พ่วงมงคล ถูกพักใบอนุญาต 2 เดือน ฐานไม่รับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หลังลูกค้าร้องเรียนให้หลอกซื้อกองทุน 1 ล้านบาท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิจารณาลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ นางสาววัชรี สว่างแจ้ง นายปิยะ ดวงผดุงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนายกัญจน์พงศ์ พ่วงมงคล (ขณะกระทำความผิดชื่อนายกวีสิทธิ์ พ่วงมงคล) ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ สังกัดธนาคารทหารไทย (TMB)

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรายงานการดำเนินการกรณีลูกค้าร้องเรียนของธนาคารทหารไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.2560 นางสาววัชรีและนายปิยะได้ร่วมกันเสนอขายกองทุนให้แก่ลูกค้า โดยนางสาววัชรีได้จัดทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุนแทนลูกค้า และสั่งการให้นายกัญจน์พงศ์บันทึกรายการเปิดบัญชีกองทุนและถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า เพื่อซื้อกองทุนจำนวน 1 ล้านบาท โดยได้รับการยืนยันจากนายปิยะว่าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน จึงได้ทำรายการไปก่อนและจะนำเอกสารไปให้ลูกค้าลงนามในภายหลัง แต่ต่อมาลูกค้าปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวและไม่ยินยอมลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการลงทุน

จากนั้นนางสาววัชรีและนายปิยะได้ตกลงกับลูกค้า โดยลูกค้าได้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องและสั่งขายกองทุนทั้งจำนวน ทั้งนี้ นางสาววัชรีได้ชดใช้เงินส่วนที่ลูกค้าขาดทุน เพื่อให้ลูกค้าได้เงินคืนทั้งสิ้น 1 ล้านบาท

นางสาววัชรีและนายปิยะ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานในลักษณะยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้รับทราบ สั่งการ หรือยินยอม และมีการจัดทำเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง ส่วนนายกัญจน์พงศ์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ก.ล.ต.ได้บทลงโทษนางสาววัชรี ถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากอายุการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาววัชรีสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2562 จึงลงโทษนางสาววัชรีไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2563 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสาขาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในส่วนของธุรกิจตลาดทุนด้วย

ส่วนนายปิยะ ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563

กรณีนายกัญจน์พงศ์ ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 เป็นเวลา 2 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทยได้เลิกจ้างผู้แนะนำการลงทุนทั้ง 3 ราย แล้ว โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับนางสาววัชรีและนายปิยะ และลงโทษทางวินัยพนักงานรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของธนาคารฐานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ธนาคารกำหนด