“สิริ สิริพิพัฒน์” ตัดขายหุ้น W กว่า 3.94% เหลือถือ 1.25%

HoonSmart.com>> “สิริ สิริพิพัฒน์” ตัดขายหุ้น W จำนวน 482 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 3.94% เหลือถือในมือ 1.25%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สิริ สิริพิพัฒน์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563 จำนวน 482 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 153.55 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.2577% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น W ปิดตลาด 2 ธ.ค.2563 ที่ราคา 0.25 บาท +0.01 บาท หรือ +4.17% มูลค่าการซื้อขาย 31.84 ล้านบาท