EA รับรางวัลมูลค่าองค์กร 1.37 แสนล้านบาท

EA รับรางวัลมูลค่าองค์กร 1.37 แสนล้านบาท

EA คว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brand ปีที่ 3

 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ให้กับ อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่ง EA วัดมูลค่าองค์กรได้ถึง 137,032 ล้านบาท  นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันของ EA ที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และถือเป็นกำลังใจที่สำคัญ เกิดเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนา ต่อยอด ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้

สำหรับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 จัดขึ้นโดย คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย