บลจ.แอสเซท พลัส จับจังหวะหุ้นผันผวน เสิร์ฟกอง ASP-GCOM 1

บลจ.แอสเซท พลัส ออกกองทุน ASP-GCOM 1 เสิร์ฟผู้ลงทุน AI หาผลตอบแทนจาก Fixed Coupon Note อ้างอิงหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกลงทุนท่ามกลางตลาดผันผวน IPO 16-20 ก.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

นายคมสัน ผลานุสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. แอสเซท พลัส จะเสนอขายกองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ASP-GCOM 1 เพื่อมุ่งสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor : AI) ท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูงและผู้ลงทุนเชื่อว่าตลาดอาจยังมีทิศทางแกว่งตัวลงในกรอบแคบ (Sideway down)

คมสัน ผลานุสนธิ

ในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ และมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุน โดย Structured Note ที่กองทุนจะลงทุนมีสถาบันการเงินในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เป็นผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือเป็นผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่ 16-20 ก.ค.2561 ลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

“กองทุน ASP-GCOM 1 ได้รับการออกแบบมาให้ตอบรับการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท FCN และเอื้อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงทางเลือกในการลงทุนนี้ได้โดยผ่านกองทุนรวม ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการลงทุนได้มากกว่าการเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตนเอง หากยังมีการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ”นายคมสัน กล่าว

นอกจากนี้ บลจ. แอสเซท พลัส ยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพของตราสารโดยมุ่งเน้นไปยัง FCN ที่มีสถาบันการเงินชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) อาทิ Citibank, J.P.Morgan, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Morgan Stanley, Commerzbank, Societe Generale เป็นผู้ออกตราสาร เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้ค้ำประกัน ในขณะเดียวกันตะกร้าหุ้นอ้างอิงของ FCN จะมุ่งเน้นไปที่หุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และยังคงมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ AMAZON, Alibaba, NETFLIX, NVIDIA, Intuitive Surgical, Applied Materials, Sunny Optical Technology, Morgan Stanley ฯลฯ โดยในแต่ละตะกร้าลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกหุ้นอ้างอิงเข้ามาผสมผสานอย่างหลากหลาย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุน AI ได้ในสภาวะตลาดผันผวนเช่นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนที่เป็นลักษณะพิเศษและมีความซับซ้อน อีกทั้งไม่ใช่กองทุนที่มุ่งคุ้มครองเงินต้นผู้ลงทุน AI ที่สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลและรับคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

นายคมสัน กล่าวต่อไปว่า กองทุน ASP-GCOM 1 ได้รับการออกแบบให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน AI ที่พร้อมสำหรับการลงทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยกองทุนจะเปิดให้ซื้อได้เฉพาะในช่วง IPO เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้เงินคืนผ่านการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption) หาก ณ วันครบกำหนดอายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และกองทุนได้รับเงินลงทุนคืนทั้งหมดเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด แต่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนด้วยตนเองทุกวันทำการ หรือรับค่าขายคืนผ่าน Auto redemption เมื่อ NAV ในวันทำการก่อนหน้าอยู่ในระดับที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย