“วิโรจน์ วชิรเดชกุล” เข้าซื้อหุ้น NEWS กว่า 8.82%

HoonSmart.com>> “วิโรจน์ วชิรเดชกุล” เข้าซื้อหุ้น NEWS สัดส่วนกว่า 8.82% ขยับถือหุ้น 8.8207%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล ได้มา หุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จำนวน 8.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 8.8207% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น NEWS ปิดตลาด 26 พ.ย.2563 ที่ราคา 0.01 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง