ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น WG มีผล 20 พ.ย.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น WG จากหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังขอออกโดยสมัครใจ มีผล 20 พ.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหลักทรัพย์บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป (WG) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2563 ซึ่งเป็นการขอเพิกถอนโดยสมัครใจ และบัดนี้ WG ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของ WG จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2563 เป็นต้นไป โดยหุ้นสามัญของ WG จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 19 พ.ย.2563