FPT เพิ่มทุน 695 ล้านหุ้น โชว์กำไรปี 63 โต 56% ปันผล 60 สต.

HoonSmart.com>> บอร์ดเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนไม่เกิน 695.78 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม-ประชาชนทั่วไป-บุคคลวงจำกัด พร้อมโชว์ผลงานปี 63 กำไรสุทธิ 2,791 ล้านบาท โต 56% บุ๊กกำไรขายหน่วยทรัสต์ FTREIT กว่า 384 ล้านบาท ด้านรายได้รวมลดลง 5% เคาะปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 9 ธ.ค.นี้

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่ทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้นและไม่เกิน 463,855,483 หุ้น หรือ 20% เสนอขายประชาชนทั่วไปและจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น หรือ 10% เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้านผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 กำไรสุทธิ 2,791.48 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.34 บาท เติบโต 55.84% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรุสทธิ 1,791.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.96 บาท

บริษัทฯ รับรู้รายได้รวม 20,490.4 ล้านบาท ลดลง 5.01% หรือ 1,081.0 ล้านบาท จากงวดปีก่อน โดยกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 384.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 373.9 ล้านบาท เนื่องจากขายเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ให้พันธมิตรร่วมลงทุนและนักลงทุนสถาบันที่ต้องการลงทุน โดยบริษัทยังรักษาสัดส่วนการลงทุนไว้อยู่ระดับใกล้เคียงปีก่อน

ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมลดลง 1.63% หรือ 278 ล้านบาท จากงวดปีก่อนลงมาอยู่ที่ 16,830.4 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที 6 พ.ย.2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 14 ธ.ค. 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 ธ.ค. 2563 และจ่ายเงินปันผล 11 ก.พ. 2564

ด้านราคาหุ้น FPT ปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ 10.90 บาท +0.70 บาท หรือ +6.86% มูลค่าการซื้อขาย 6.16 ล้านบาท