UAC ผนึก SUN ดันไบโอแก๊ส จากซังข้าวโพด

กิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยูเอซี โกลบอล ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ UAC Energy ร่วมลงนามในสัญญา เพื่อเข้าเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบไบโอแก๊สจากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตของโรงงาน (ซังข้าวโพด) ร่วมกับองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท (SUN) โดยการนำตัวอย่างเทคโนโลยี และประสบการณ์ ในการเดินระบบผลิตไบโอแก๊สจาก พืชพลังงาน ของโรงงาน แม่แตง 2 ของ UAC มาใช้ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน SUN และขายไฟฟ้าส่วนเกิน ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)