เปิดศึก !!! ผถห. SIMAT งัดม.100 เรียกประชุม 27 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>>ผถห. SIMAT ใช้สิทธิมาตรา 100 เรียกประชุมวิสามัญ 27 พ.ย.นี้ หลังไร้สัญญาณตอบรับจากทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน  จี้ปธ.บอร์ดเคลียร์ปม ไม่โปร่งใส เน็ตโซน C พร้อมชงตั้งบอร์ดชุดใหม่ นั่งบริหาร ฟื้นความเชื่อมั่น ดันธุรกิจโตแกร่ง  

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ผู้ถือหุ้น บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  (SIMAT)  จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี ,นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และนายดิษศรัย ปิณฑะดิษ ซึ่งถือหุ้นรวมกัน 56.27 ล้านหุ้น หรือ 10.683 %  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้มีหนังสือถึงบริษัท ฯ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2563 ฉบับลงวันที่ 31 ส.ค. 2563 ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และคณะกรรมการของบริษัทได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย.  2563 แต่คณะกรรมการของบริษัท มิได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุข้างต้น ผู้ถือหุ้น  ได้แก่ (1) นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ (4) นางสาวรฐา วีระพงษ์ (5) นายอาดาม อินสว่าง (6) นางธนพร จันโท และ (7) นายธนกฤต ปุญญทรัพย์ ในฐานะผู้ถือหุ้น 10.025 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  จึงขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พ.ย.นี้  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรม เอทัส บางกอก เลขที่ 49 ชอยร่วมฤตี ถนนเพลินจิต  กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 9 พ.ย. 2563

สำหรับวาระประชุมในครั้งนี้ วาระที่ 1 ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่ม 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้บริหารจัดการบริษัทตามสัญญาบริการโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (“สัญญา”) ไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และคณะกรรมการบริหารมีพฤติการณ์อันแสดงให้เห็นว่าเอื้อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท จึงเห็นสมควรให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่บริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญา

วาระที่ 2 เสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 10 ท่าน เพื่อเข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการในชุดปัจจุบัน เนื่องจาก คณะกรรมการชุดปัจจุบันบริหารจัดการบริษัทอย่างไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรายชื่อกรรมการทั้ง 10 ที่เสนอรายชื่อไปนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ในวาระที่ 5 ได้เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคคล ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ (1) ประธานกรรมการบริหาร จาก นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ เป็น นายนรัตถ์ สาระมาน (2) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช เป็น นายนรัตถ์ สาระมาน และ (3) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนายการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จาก นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช เป็น นายวิเชียร ลัคนาทิน

เนื่องจาก คณะผู้บริหารของบริษัท บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส และมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ดังนั้น จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง กล่าวว่า  การจัดประชุมตามมาตรา 100 จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้น SIMAT เนื่องจาก มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการทำงานให้มีความโปร่งใส และมี  ธรรมาภิบาล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”