ALTจับมือม.ธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

HoonSmart.com>>เอแอลที เทเลคอม จับมือภาคการศึกษา นำร่องบันทึกข้อตกลงกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ หวังสร้างสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการศึกษาวิจัย และปฏิบัติจริง

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อานวยการบริษัท เอแอลที เทเลคอม  (ALT)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ภายใต้โครงการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน Smart Environment ด้านSmart Mobility และ ด้าน Smart Energy

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมกับการศึกษางานวิจัย ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา นักวิชาการ ควบคู่และผสานไปกับการปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถนาการออกแบบและเทคโนโลยี ไปต่อยอดในด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านพาณิชยกรรม รวมทั้งยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และกาลังพัฒนาไปสู่ Digital Village ต่อไป

นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน Modular Data Center พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีการวางระบบและวิศวกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ให้กับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการวิจัย