CPF มุ่งมั่น-มั่นคงทางอาหาร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

CPF  เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร-ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมร่วมลดขยะอาหาร

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF )  กล่าวว่า ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ตระหนักถึงการผลิตอาหารปลอดภัยให้เพียงพอต่อการบริโภคของมนุษย์ ทั้งในยากปกติและสถานการณ์ โรคระบาดโควิด 19

นายวุฒิชัย กล่าวว่า วันอาหารโลก 16 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ทั่วโลกยังเผชิญกับการระบาดของโควิด 19 ทำให้ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการปัองกันโรคและมาตรการด้านสุขอนามัยในระดับสูงสุด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งคนและเครื่องจักร โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงัก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ไก่เบญจา หมูชีวา เป็นการใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารบนพื้นฐานของความปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังคงรสชาติที่อร่อยอีกด้วย

Hands cutting raw meat at table