PSTC ตั้ง “โสมพัฒน์ ไตรโสรัส” ประธานบอร์ด

HoonSmart.com>>PSTC ปรับโครงสร้างบอร์ด ตั้ง ” โสมพัฒน์ ไตรโสรัส” ลูกเขย “เสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี” นั่งประธานบอร์ดแทน “ภาณุ ศีติสาร”

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี  ( PSTC ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ( บอร์ด ) วันที่ 15 ต.ค. 2563 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ดังนี้

1.รับทราบการลาออกของนายภาณุ ศีติสาร ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม โดยนายภาณุ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเช่นเดิม

2. รับทราบการลาออกของนายอัณณพ พุ่มกุมาร ตำแหน่งกรรมการบริษัท  มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563

3. รับทราบการลาออกของนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้บอร์ด มีมติแต่งตั้ง นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายอัณณพ พุ่มกุมาร และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายภาณุ ศีติสาร  มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2563  ซึ่งนายโสมพัฒน์ เป็นลูกเขยนายเจริญ สิริวัฒนภักดี สามีนางวัลลภา ไตรโสรัส

แต่งตั้งนายปรัชญา นิยมไทย   ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSTC  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การเข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ดของนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส  เป็นนิมิตหมายที่ดีช่วยขับเคลื่อนกลุ่มบริษัท PSTC ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ทั้งนี้นายภาณุ ยังคงร่วมทำงานสนับสนุนผลักดันบริษัท PSTC ต่อไปในฐานะกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัท มุ่งมั่นที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดิม

อนึ่งวันที่ 21 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวอร์ก  ( TPN )  ซึ่ง PSTC ถือหุ้นอยู่ 55.4 % และ EGGO Group ถือหุ้น 44.6% ได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับธนาคารกรุงเทพ  และ China Development Bank  วงเงินรวม 7,800ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันโครงการ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างกว่า 48.11% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปลายไตรมาส 3 ปี 2564 และเริ่มขนส่งน้ำมันผ่านทางท่อได้ในไตรมาส 4 ปีเดียวกัน