KTAM ปลื้มซีรีส์ตราสารหนี้ทั่วโลก 1 ปี ทะลุ 2 หมื่นลบ. ส่งกองใหม่ขายต่อ 14-20 ต.ค.

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย ปลื้มนักลงทุนตอบรับกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกอายุ 1 ปี ยอดลงทุนกว่า 2 หมื่นลานบาท ส่งกองใหม่ “กรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8” ขายเพิ่ม 3,000 ล้านบาท IPO ตั้งแต่ 14-20 ต.ค.นี้ เชื่อเป็นทางเลือกรับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ดอกเบี้ยต่ำ

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วๆ ไป ด้วยซีรีส์ กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อายุโครงการประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่เดือน ก.ค.2563 ที่ผ่านมา นับว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน จนสามารถระดมทุนได้กว่า 20,000 ล้านบาท นับตั้งแต่ซีรีส์ 1-7 และบริษัทฯ ยังคงพร้อมเดินหน้าเปิดเสนอขายต่อเนื่องอีก 1 กองทุน ด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8 (KTGF1Y8) ตั้งแต่ 14-20 ต.ค.2563 ซึ่งเชื่อมั่นว่ากองทุนตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะยาว

สำหรับนโยบายกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y8 เป็นกองทุนตราสารหนี้ เน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ ทั้งในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนตราสารหนี้ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะพยายามป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนของเงินที่นำไปลงทุนต่างประเทศ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำได้เพียง 1,000 บาท

“KTAM ยังคงแนะนำกองทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้และสามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า Term Fund ทั่วไป และกองทุนตราสารตลาดเงินและตราสารหนี้ในประเทศทั่วไป โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ”นางชวินดา กล่าว

กองทุนมีนโยบายเน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านหน่วยลงทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 -IV (Class C USD Acc) ที่บริหารโดย Invesco บลจ.ระดับโลก โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์