ปตท.สผ. คว้ารางวัลระดับสากล AREA 2020

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Green Leadership จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) จากประเทศสิงคโปร์ ในโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ซึ่ง ปตท.สผ. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้าตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยฟื้นฟูป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ สำหรับประชาชนทุกคน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าแก่เยาวชนในท้องถิ่น