“คเชนทร์ เบญจกุล” ตัดขาย XO ออก 5 แสนหุ้นเหลือถือ 4.92%

HoonSmart.com>> “คเชนทร์ เบญจกุล” ตัดขายหุ้น XO จำนวน 5 แสนหุ้น เหลือถือในมือ 4.92%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายคเชนทร์ เบญจกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2563 จำนวน 5 แสนหุ้น หรือคิดเป็น 0.1177% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 20.91 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.9223% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น XO ปิดตลาด 10 ต.ค.63 อยู่ที่ 11.00 บาท -0.50 บาท หรือ -4.35% มูลค่าการซื้อขาย 53.60 ล้านบาท