กสจ.วางใจ MFC บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่องอีกวาระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) ได้รับความไว้วางจาก กสจ. ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และบริหารจัดการทะเบียนสมาชิก กสจ. โดย ไว คงทวี ประธานกรรมการ กสจ. (กลาง) ลงนามร่วมกับ สดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) พร้อมนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้งให้บริษัทจัดการการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และ บลจ.เอ็มเอฟซีฯ เป็นบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก ต่อเนื่องอีกวาระสัญญา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา