บลจ.ยูโอบี คว้าบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างกสจ.ต่อเนื่องรอบสอง

ไว คงทวี (กลาง) ประธานกรรมการและคณะกรรมการ กสจ. ถ่ายภาพร่วมกับ รัชดา ตั้งหะรัฐ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย กุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสถาบันและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในพิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) โดยรอบสัญญานี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565