“วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” เก็บหุ้น LDC กว่า 2 ล้านหุ้น ขยับถือ 15.34%

HoonSmart.com>> “วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง LDC เข้าเก็บหุ้นเพิ่มกว่า 2 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.343% ขยับถือเพิ่มเป็น 15.343%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายวิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ได้มาหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล (LDC) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 จำนวน 2,058,200 หุ้น หรือคิดเป็น 0.343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 92,058,100 หุ้น หรือ 15.343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น LDC ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ส.ค.2563 นายวิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง จำนวน 64.41 ล้านหุ้น หรือ 10.74%